Oscar, zoon van Aron en Isabel.

Oscar is een zeer zachtaardige hond, die vriendelijk is tegen iedereen.

Hij woont in Groningen, bij de familie Hummel.

 

NHSB: 2599691

Geslacht: reu

Kleur: zwart-wit

Geboren: 16-3-2006

HD-A, NB 26, BA-0, OA

 

Oscar van de Eenhoornleijn


 

Parents

GrandParents

G-GrandParents

G-G-GParents

G-G-G-GParents

Aron

Kast Fan 't Paradyske

Alger Fan 't Gaele Fjild

Frids fan 'e Ikeloane

Bjinse fen 't Leeuwenhiem

Japke fan 't Fûgelhiem

Gelske fen 't Leeuwenhiem

Bijke

Lobke fen 't Leeuwenhiem

Hedwich Fan 't Winalduhiem

Ime fan 't Paradyske

Elmer Beike fan 't Heidehiem

Astrid fan 't Paradyske

Frouke fan 't Winalduhiem

Ludolf fan 'e Ikeloane

Berber

Twigy

Frids Fan 'e Ikeloane

Bjinse fen 't Leeuwenhiem

Ludolf fan 'e Ikeloane

Richtje fen 't Leeuwenhiem

Japke fan 't Fûgelhiem

Olrik Fan 't Paradyske

Barta fan 't Süderhiem

Hiske Femke Fan 't Paradyske

Doerak fan 't Heidehiem

Bonne fan 't Süderhiem

Paola-wanda fan 't Paradyske

Noltsje fan 't Paradyske

Bijke

Menolda fan 't Paradijske

Isabel van de Eenhoornleijn
 

Otte Ludo Bart fan 't Heidehiem

Ludo fan 't Heidehiem

Geuko Joppe fan 't Heidehiem

Waldo fan 't Fûgelhiem

Bonnie Paola fan 't Heidehiem

Femke Paola fan 't Heidehiem

Bijke

Paola-wanda fan 't Paradyske

Klaske Bonnie Ffn 't Heidehiem

Dijddel fan 't Fûgelhiem

Olrik Fan 't Paradyske

Barta Fan 't Süderhiem

Bonnie Paola fan 't Heidehiem

Bonne Fan 't Süderhiem

Paola-wanda Fan 't Paradyske

Eva van de Eenhoornleijn

Falko van 't Hooge Holt

Dijddel fan 't Fûgelhiem

Olrik fan 't Paradijske

Barta fan 't Süderhiem

Iwka fan It Drentse Hiem

Bouike fan 't Heidehiem

Elske fan It Drentse Hiem

Dieuwke fen 't Leeuwenhiem

Breston fan 't Heidehiem

Bonne fan 't Süderhiem

Paola-wanda fan 't Paradyske

Lobke fen 't Leeuwenhiem

Ludolf fan 'e Ikeloane

Richtje fen 't Leeuwenhiem