Elger is een reu uit het vierde nest van Dieuwke Akke en de tweede reu die in de fokkerij terecht kwam.

Elger heeft 1 nest voortgebracht.

 

 

NHSB: 2133710

Geslacht: reu

Kleur: zwart-wit

Geboren: 04-06-97

HD-TC 

Elger Van De Eenhoornleijn

 

Parents

GrandParents

G-GrandParents

G-G-GParents

Falko Van 't Hooge Holt
(Sire)

Dijddel Fan 't Fûgelhiem

Olrik Fan 't Paradijske

Jorne Fen 't Bûtenfjild

Lutske Fan 't Paradijske

Barta Fan 't Süderhiem

Beake Fan 't Fûgelhiem

Nantsje Fan Mid Fryslân

Iwka Fan It Drentse Hiem

Bouike Fan 't Heidehiem

Bonne Fan 't Süderhiem

Paola-wanda Fan 't Paradijske

Elske Fan It Drentse Hiem

Otte Fan Mid Fryslân

Frieda Fan It Drentse Hiem

Dieuwke Fen 't Leeuwenhiem
(Dam)

Breston Fan 't Heidehiem

Bonne Fan 't Süderhiem

Beake Fan 't Fûgelhiem

Nantsje Fan Mid Fryslân

Paola-wanda Fan 't Paradijske

Jorne Fen 't Bûtenfjild

Geldou Fan 't Paradijske

Lobke Fen 't Leeuwenhiem

Ludolf Fan 'e Ikeloane

Otte Fan Mid Fryslân

Hiske Fan 'e Ikeloane

Richtje Fen 't Leeuwenhiem

Jorne Fen 't Bûtenfjild

Jetske